top of page

מדיניות ונוהל החברה

1. החברה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה.

2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר.

3. כל גולש / משתמש יכול ליהנות מהשירותים המוצעים באתר לאחר פתיחת חשבון והזנת פרטיו האישיים (שם, שם משתמש, סיסמה, טלפון, כתובת, דואר-אלקטרוני, וכו').

4. לאחר ההרשמה יקבל הגולש קוד כניסה לאתר לצורך זיהוי שבאמצעותו יוכל להיכנס כל פעם לאתר מחדש.

5. בהתאם להוראות השימוש אך ורק מתווכים בעלי רישיון תיווך בתוקף יכולים לפרסם נכסים באתר.

9. הנכסים המפורסמים באתר לרבות המידע, התמונות, והסיור הווירטואלי נכונים לאותו יום בו הנכס צולם. כל נכס מצולם על ידי צלמי  החברה במועד פרסום המודעה  על ידינו כפי שהנכס נראה במציאות.

10. תיאום הביקור בנכס המפורסם יעשה אך ורק מול בעל הנכס/מפרסם שבבעלותו נמצא הנכס אשר פועל לקידום העסקה באותו נכס.

11. פרסום נכס באתר על ידי לקוחות פרטיים, משרדי תיווך ו/או מתווכים, הינו בתשלום בלבד, וכל פרסום כאמור שייעשה לא בתשלום יופסק לאלתר וללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה בקשר עם כך. התשלום בגין פרסום המודעות באתר היא בהתאם למדיניותה הבלעדית של החברה, אשר מדיניות זאת עשויה להשתנות מעת לעת. התשלום מתבצע דרך האתר בכרטיס אשראי רגיל או דרך חשבוןPAYPAL  .

12.  החברה רשאית בכל עת לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם לקוחותיה הפרטיים והעסקיים.

13. תוכן אמצעי הפרסום יכלול את פרטי הנכס באופן מלא  וכן את פרטי איש הקשר  הספציפי שמטפל בנכס, הלקוח מאשר ומצהיר, כי תוכן אמצעי הפרסום שיפורסם על ידו אינו מפר ולא יפר הוראות כל דין ו/או זכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) צד שלישי כלשהו.

14. הלקוח הפרטי, מתווך ו/או משרד התווך ידוע לו שהחברה תהא רשאית, בכל עת, שלא לאשר פרסום פרסום שאינו כדין ו/או להתנות אישור לפרסום בתנאים ו/או לחזור בה בכל עת מאישור שניתן לפרסום, וזאת מכל סיבה שהיא לרבות עקב חשש לפגיעה בזכויות צדדים שלישיים ו/או חוקיות הפרסום, והוא מאשר ומצהיר, כי החברה ו/או הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למתווך במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך.

15. ידוע ומוסכם על המזמין, כי החברה תהא רשאית להסיר זמנית את תוכן פרסום עקב תקלה באתר ו/או באחד ממדוריו ו/או במידה ואלה לא יפעלו באופן תקין במצב כאמור.

16. מובהר בזאת, כי החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למזמין בקשר עם שימושו באתר. המתווך מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום שהוזמנו ע"י אותו מתווך, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תיידע את המתווך לגבי כל תביעה כאמור, ותאפשר לו להשתתף בניהול ההגנה.

17. בכפוף להוראות הדין, בכל מקרה של ביטול מודעות פרסום שמפורסמות באתר בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והחברה לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו. האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש.

 

18. השימוש באתר, על כל מגוון שירותיו, הינו על אחריות המשתמש בלבד.

19. מטרת האתר היא לקדם מכירת הנכס המפורסם ע"י הלקוח הפרטי/ סוכן של אותו נכס, אין להשתמש באתר למטרה אחרת מהמטרות הנ"ל, וכל שימוש באתר למטרה זרה כאמור אסור בהחלט.

20. החברה פועלת לאבטח את המידע המצוי באתר, ובכללו המידע שהוזן למערכת בידי המשתמשים והמידע הנוגע למשתמשים אשר נצבר בשרתי האתר, אך אינה יכולה להתחייב שלא תתבצע חדירה בלתי חוקית ללא הרשאתה למערכות האתר שתביא לחשיפת המידע לגורמים לא מורשים ו/או לאובדנו של המידע.

21. הינך מקבל עליך אפשרות זו של פריצה למידע או אובדנו, ולחברה או כל גורם הפועל מטעמה, לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרמו או העלולים להיגרם לך בשל כך.

22. החברה תעשה ככול שביכולתה לספק שרות תקין ורציף ללקוח ולמשתמשים אולם איננה מתחייבת לזמינות רצופה של האתר בלא תקלות. יתר על כן, החברה רשאית להפסיק את זמינות האתר, או אחדים משירותיו, מעת לעת לצורכי תחזוקה וכן להשביתם לצמיתות . המשתמש אינו זכאי לכל פיצוי כספי או אחר בגין השבתת האתר או אי זמינותם של שירותיו.

23.  החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע.

24.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצד המשתמש או המתווך לפי העניין. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל להעניק למשתמשים באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

25.תחולת הדין וסמכות השיפוט בעניין השימוש באתר יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל. הסמכות המשפטית הייחודית והבלעדית בכל הנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש נתונה לבתי המשפט בירושלים.

bottom of page